LOADING

Kuva-Plugin valokuvan käyttöoikeusehdot

1 SOVELTAMINEN


1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa käyttöoikeuksien tilaussopimusta, jossa yksilöidään Asiakas sekä valokuva tai valokuvat, joita sopimus koskee.


1.2 "Valokuva" tarkoittaa Asiakkaan tilaamaa, käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa yksilöityä valokuvaa sekä sen kaikkia fyysisiä tai elektronisia kappaleita tai kopioita.

 

2 TEKIJÄNOIKEUDET


2.1 Kaikki valokuvan tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset oikeudet säilyvät tekijänoikeuslain mukaisesti Kuva-Plugilla ja sille valokuvia toimittaneilla tahoilla.


2.2 Asiakas saa valokuvaan vain näissä ehdoissa kuvatun, rajallisen käyttöoikeuden.

 

3 ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET


3.1 Käyttöoikeuksien tilaussopimus yksilöi kunkin Asiakkaan tilaaman valokuvan käyttöoikeustason. Käyttöoikeustasoja on kaksi: Rights Managed (jäljempänä RM) ja Royalty-Free (jäljempänä RF). Asiakas saa valokuvaan käyttöoikeustason mukaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeustasot on määritelty kohdissa 4,5 ja 6.


3.2 Käyttöoikeus on asiakaskohtainen eikä Asiakkaalla ole oikeutta siirtää käyttöoikeuksiaan eteenpäin.


3.3 Mikäli asiakas kuitenkin tuottaa omille asiakkailleen markkinointi-, mainonta- tai julkaisupalveluita, saa Asiakas osana toimeksiantoaan myöntää omalle asiakkaalle käyttöoikeuden sellaiseen Valokuvaan, joka liittyy kiinteästi toimeksiantoon. Toimeksianto ei saa yksinomaan tai pääosin koostua valokuvan toimittamisesta. Asiakkaan omien asiakkaiden oikeudet ovat korkeintaan yhtä laajoja ja voimassa korkeintaan yhtä kauan kuin Asiakkaan oikeudet. Asiakkaan omilla asiakkailla ei ole minkäänlaista oikeutta siirtää saamiaan käyttöoikeuksia eteenpäin.

 

4 RF KORKEARESOLUUTIO (HIRES) - KÄYTTÖOIKEUSTASON MUKAINEN KÄYTTÖOIKEUS


4.1 Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa rajoittamattoman ajan.


4.2 Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton eli voimassa kaikkialla maailmassa.


4.3 Käyttöoikeus kattaa kaikki mediat.


4.4 Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus, eli samansisältöinen käyttöoikeus samaan kuvaan voidaan myöntää muillekin tahoille kuin Asiakkaalle.


4.5 Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella kuvaa. Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Kuvaa ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että esine tai merkki joka on kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä nousee kuvan pääkohteeksi.


4.6 Käyttöoikeus kattaa valokuvan käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata valokuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.


4.7 Valokuvaa, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaan, markkinointiin tai tiedottamiseen.

 

5 RF MATALARESOLUUTIO (LORES) - KÄYTTÖOIKEUSTASON MUKAINEN KÄYTTÖOIKEUS


5.1 Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa rajoittamattoman ajan.


5.2 Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton eli voimassa kaikkialla maailmassa.


5.3 Käyttöoikeus kattaa digitaaliset mediat.


5.4 Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus, eli samansisältöinen käyttöoikeus samaan kuvaan voidaan myöntää muillekin tahoille kuin Asiakkaalle.


5.5 Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella kuvaa. Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Kuvaa ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että esine tai merkki joka on kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä nousee kuvan pääkohteeksi.


5.6 Käyttöoikeus kattaa valokuvan käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata valokuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.


5.7 Valokuvaa, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaan, markkinointiin tai tiedottamiseen.

 

6 RM-KÄYTTÖOIKEUSTASON MUKAINEN KÄYTTÖOIKEUS


6.1 Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa vain käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa määritellyn ajan. Käyttöoikeuden päättyessä Asiakkaan on tuhottava Valokuva ja kaikki sen kappaleet, tai muuten pyrittävä estämään niiden tarkoituksellinen tai erehdyksessä tapahtuva käyttö. Käyttöoikeuden päätyttyä Kuva-Plugi voi uudelleen myydä valokuvan käyttöoikeuden haluamallaan tavalla. Mikäli Asiakas haluaa jatkaa käyttöoikeutta sen päättymisen jälkeen, edellyttää se uutta käyttöoikeussopimusta.


6.2 Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton eli voimassa kaikkialla maailmassa.


6.3 Käyttöoikeus kattaa vain ne mediat, jotka on yksilöity käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa.


6.4 Käyttöoikeus on yksinoikeus. Käyttöoikeuden voimassaoloaikana valokuvaan ei myönnetä käyttöoikeuksia muille tahoille. Valokuvan tekijänoikeuden haltijoilla on kuitenkin oikeus käyttää valokuvaa oman työnsä mainostamiseen.


6.5 Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella kuvaa. Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Kuvaa ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että esine tai merkki joka on kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä nousee kuvan pääkohteeksi.


6.6 Käyttöoikeus kattaa valokuvan käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata valokuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.


6.7 Valokuvaa, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaan, markkinointiin tai tiedottamiseen.

 

7 ASIAKKAAN VASTUUT


7.1 Asiakas vastaa siitä, että valokuvaajan nimi ilmoitetaan siten kuin tekijänoikeuslaki vaatii.


7.2 Mikäli Asiakas myöntää omille asiakkailleen käyttöoikeuksia kohdan 3.3 mukaisesti, vastaa Asiakas omien asiakkaidensa valokuvan käytöstä kuin omasta käytöstään.


7.3 Asiakas on korvausvelvollinen Kuva-Plugille ja suoraan muille tahoille valokuvien lain- tai sopimuksenvastaisesta käytöstä.

 

8 KUVA-PLUGIN VASTUUT


8.1 Kuva-Plugi vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet valokuvaan.


8.2 Tähän sopimukseen perustuva Kuva-Plugin korvausvelvollisuus asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään asiakkaan käyttöoikeudesta maksaman korvauksen suuruinen. Kuva-Plugi ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

 

9 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN


9.1 Kuva-Plugilla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli Asiakas käyttää valokuvia sopimuksen mukaisen käyttöoikeutensa ylittäen.


9.2 Kumpi tahansa sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään toisen osapuolen rikottua tämän sopimuksen mukaisia ehtoja. Valokuviin myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät välittömästi toisen osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Maksettuja maksuja ei palauteta.

 

10 MUUT EHDOT

 

10.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

10.2 Tästä sopimuksesta aiheutuva riita pyritään ratkaisemaan ensisijassa neuvottelemalla. Toissijaisesti tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan käräjäoikeudessa.

 

10.3 Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.